Nasıl Yapıyoruz ?

Araştırma Süreci

Anket Tasarımı

Araştırma konusu için kavramsal çerçeve hazırlanır, araştırmada incelenecek ana konular ortaya çıkarılır ve anket formu hazırlanır. Araştırma öncesinde masa başı çalışması veya literatür taraması yapılır. Anket formu, gerekirse pilot uygulamalar ve müşterinin geri bildirimleri ile revize edildikten sonra saha çalışmasına hazır hale getirilir.

Örneklem / Evren Belirleme

Tüm ülke nüfusu, belli bir demografik grup veya bir zümrenin görüşleri tespit edilmek isteniyor olabilir. Hangisi olursa olsun, temsili en gerçeğe yakın şekilde sağlayacak bir örneklem hazırlanır. Örneklemin seçmen grubu gibi belli formüllerle istatistiki olarak ölçülebilir bir karşılığı da olabilir; daha önce hiç ölçülmemiş bir zümreyi de tarif ediyor olabilir

Saha Çalışması

Saha çalışması örnekleme sadık kalınarak gerçekleştirilir. Saha sürecinin zorluğu örneklemin hassasiyetinden bağımsız bir meseledir. Hangi ölçekte olursa olsun, saha çalışma adımlarının her biri “Dürüstlüğün kontrolü, ispatı ve hakkının verilmesi” mekanizması üzerine kuruludur. Bu mekanizmaya saha ekibinin tüm katmanları dahildir.

Analiz

Ortaya çıkan verinin ilk analizi yapılır. Doğrulukları gözden geçirilir. Her katmanda açıklayıcı faktör analizleri de kullanılarak tümden ne anlamlar çıktığı anlaşılmaya çalışılır.

Raporlama

Ortaya çıkan verilerin çapraz analizleri yapılarak, rapor müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yönetici özeti, kısa sunum ve detaylı tüm analizlerin paylaşılabildiği şekillerde sunulur.

Strateji / Yorum

Araştırma sonucunda amaç, bir müşterinin topluma dair öğrenmek istediği tanımlı bilgiyi en doğru biçimde ortaya çıkarmaktır.

Sizin için ürettiğimiz bilgiler ışığında stratejik destek de sunabilir. Yönetim danışmanlığı olarak yürüttüğümüz bu hizmette amacımız size önünüzdeki yolu tarif etmektir. Araştırmayı nasıl okuyacağınızı ve yol haritanızı oluşturmanız konusunda danışmanlık yapabiliriz.

Yöntemler

Saha Araştırmaları/Anket Çalışmaları

Saha araştırması, insanların bir konu hakkında ne düşündüğü ve ne gibi tavırlar takınacağı hakkında, yazılı ve sözlü olarak sorulan sorular yardımı ile bilgi almayı amaçlar. Saha araştırmalarında kullanılan yaklaşımlar ve yöntemler elde edilmek istenen verinin (bilginin) niteliğine göre değişebilmektedir.

Saha araştırmalarında kullanılan en yaygın yöntem anket çalışmalarıdır.  Doğru sonuçlar için doğru veri, doğru veriler için doğru anket formu gerekir.

Derinlemesine Görüşmeler

Araştırmaya konu olan hedef kitlenin, tutum, eğilim, davranış ve alışkanlıklarını küçük örneklemler kullanarak ve detaylı veri toplayarak derinlemesine anlamayı amaçlayan araştırma tekniğidir. Derinlemesine araştırma sonuçları istatistiksel bir değer taşımaz ve bu sonuçlara dayanarak söz konusu araştırma kitlesi için genelleme yapılamaz. Derinlemesine görüşmeler aslında grup tartışmalarıyla birbirine çok benzer. Sadece derinlemesine görüşmelerde bir seferde sadece bir kişi ile görüşülür. Derinlemesine görüşmeler bir araştırmanın ilk aşamasında kavramları daha iyi anlamak amacı ile yapılır. Bu soru formunun kusursuz olarak hazırlanmasına katkı sağlar. Derinlemesine görüşmelerin kantitatif araştırmalardan en önemli farkı doğrudan sorgulama yöntemleri ile nedenlerini anlayamayacağımız düşünce, duygu ve davranış biçimlerini ve tekrarlanan davranış kalıplarını dolaylı yollarla sorgulayarak, sebep ve sonuç ilişkisi ile analiz etmemizi sağlamasıdır.

Focus Gruplar

Bu yöntemin amacı, belirlenen bir konu hakkında hedef kitlenin eğilimleri, fikirleri, duyguları, tutum ve alışkanlıklarına dair bilgi edinmektir. Tüketiciyi derinlemesine anlamaya ve davranışlarının altındaki sebepler belirlenmeye çalışılır.

Odak grup çalışmalarında 6–8 kişiden oluşan bir katılımcı grubu belirlenir. Bu katılımcılar araştırma karakteristiğine göre özenle seçilir. Konu hakkında daha önceden hazırlanan rehber program dâhilinde katılımcıların ele alınan konuları 2–3 saat süreyle moderatör eşliğinde tartışması sağlanır.

 

Odak grup tartışmalarının en önemli avantajı grup içi etkileşimin ve grup dinamiğinin bir sonucu olarak yeni ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Karşılıklı çağrışımın bir sonucu olarak, katılımcılar birbirlerinin zihinlerindeki duygu ve düşünceleri tetikleyerek zengin ve çeşitli bilgi akışı sağlanır. Bu teknikte ortamın rahatlığı ve güvenirliliği esastır. Grup baskısı, sosyal onaylanma ve sosyal beğenilme gibi engellerin aşılması ve katılımcıların “gerçek” algı, duygu ve düşüncelerine ulaşmak için çeşitli psikoterapötik yöntemler kullanılır.

Veri Analizi ve Veri Madenciliği

Veri analizi, toplanan bütün verilerin kullanılarak bir sonraki aksiyonun ne olması gerektiği konusunda yapılan analizlerin tümüdür. Verinin boyutuna, analiz türüne ve istenilen çıktının niteliğine göre farklı veri analizi araçları kullanılabilir. Sektörde sık kullanılan araçların başlıcaları olarak Excel, R, Python, SAS, SPSS sayılabilir.

Veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından faydalı bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işidir. Büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranması olarak da tanımlanabilir.

 

Günümüzde bilginin dijital olmasıyla başlayıp, internetin, sosyal medyanın hayatımıza girmesinden sonra veri madenciliği farklı bir anlam kazandı ve karmaşık veri dağlarını işinize yarayacak anlamlı bilgiler haline getirmek, veri setleri büyüdükçe içine girebilmek ve bir anlam çıkarmak daha önemli bir maharet haline geldi.

Veri Görselleştirme ve Raporlama, İnsan beyni, veriyi sayısal algılamak yerine görsel olarak algılamakta daha başarılıdır. Artık kimse bir tek söz duymak için uzun vakitler harcamak istemiyor. Doğamıza uygun olarak, veriyi daha iyi anlamlandırabilmek ve aktarabilmek adına veri görselleştirme yapılır. Başlıca veri görselleştirme ve raporlama araçları olarak Excel, Tableau, QlikView, D3.JS ve R gösterilebilir.

Rakip Analizi

Rakipleri analiz etmenin temel sebebi pazara girmeden önce ürün ya da hizmetinizin geliştirilme yolunun belirlenmesi, pazara girdikten sonra ise herhangi bir yeni durum için eylem planı yaparak uygulamaya geçilmesi için hazır olmaktır. Rakiplerinizin mevcut durumunu analiz eder, yeni oluşabilecek durumlara karşı yapacakları eylemleri tahmin etmeye çalışırsınız. Bu analizleri yapmak pazarda elinizi güçlendirir ve her duruma karşı hazır olmanızı sağlar.

SWOT Analizi

SWOT Analizi Albert Humphrey tarafından geliştirilen, mekânsal planlama, kurumsal planlama veya kişisel planlama gibi alanlarda başvurulan; kişiye, kuruma, projeye veya proje alanına ilişkin güçlü yönlerzayıf yönlerfırsatlar ve tehditler gibi parametreleri açıkça ortaya koyan bir tekniktir.

Peki, SWOT nedir? Yani ‘SWOT‘ kelimesinin açılımı nedir?

  • Strengths (Güçlü yönler),
  • Weaknesses (Zayıf yönler),
  • Opportunities (Fırsatlar),
  • Threats (Tehditler) ,

Kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş analizin adıdır. Belirtilen bu her kelime SWOT’un bir basamağını oluşturur. Kimi kaynaklarda bunlara SWOT soruları da denmektedir. SWOT’un Türkçe karşılığı ise GZFT’dir.

SWOT Analizi veya GZFT Analizi planlama yapılacak; proje alanına, projeye, kuruma veya kişiye ilişkin Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler bağlamında bir takım analiz bilgileri sağlar. Bu analiz, Özel Sektör, Şehir ve Bölge Planlama, Kişisel Gelişim gibi birçok alanda kullanılan interdisipliner tekniklerden biridir.

SWOT Analizinin kullanım alanı fark etmeksizin;

  • Güçlü ve Zayıf yönler projenin-proje alanının-şirketin-kişinin kendi iç bağlamında olan, zamanla değişebilecek veriler ve bilgilerden oluşurken,
  • Fırsatlar ve Tehditler alanın-şirketin-kişinin dış bağlamda etkileyen ve değişmesi pek mümkün olmayan veriler ve bilgilerden meydana gelmektedir.

Siyasi Çevre Çözümlemesi

Siyasal çevre çözümlemesi ile siyaset yaptığınız alanın genişliğini, zorluklarını, önünüze örülen duvarları aşmayı ve size sağladığı imkânları keşfedeceksiniz.

Siyasal çevre çözümlemesi, veri analizi çalışmaları seçim bölgenizle ilgili demografik, sosyolojik, coğrafi ve siyasal verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması biçiminde yapılmaktadır.

Seçim öncesi aday ve aday adaylarına, seçim sonrası seçilen belediye başkanlarına ve siyasetçilere seçim bölgesi ile ilgili demografik, sosyolojik, coğrafi ve siyasal verilerini raporluyoruz.

Eğitim Seminerleri & Çalıştaylar

Müşterilerimizin ihtiyacı olan eğitimleri saptayarak yola çıkıyoruz. Bu eğitimin gerekliliklerini, müşterilerimizle karşılıklı mutabakatla belirliyoruz.

Önemli, hassas ve belirsiz konularda “kaliteli kararlar” alınabilmesi için katılımcı bir ortamda durumun/konunun irdelenmesi, analiz edilmesi, fikirlerin sentezlenmesi için çalıştaylar düzenliyoruz.